Podmínky zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR”)

1. Správce

 1. Správcem vašich osobních údajů je podnikatel Tereza Vejvodová, se sídlem Čelakovského 1106/14, Plzeň, 301 00, IČ: 11793911, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen Podnikatel).
 2. Kontaktní údaje Podnikatele:
  • Adresa pro doručování: Čelakovského 1106/14, Plzeň, 301 00
  • E-mail: calente.masaze@seznam.cz
  • Telefon: +420 736 131 700
 3. Podnikatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 4. Zpracování vašich osobních údajů provádí Podnikatel. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Podnikatele, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Podnikatel vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Podnikatel podnikl technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Podnikatel svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

2. Zpracovávané osobní údaje

 1. Nemáte povinnost osobní údaje Podnikateli poskytnout. Podnikatel vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Podnikatele (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.
 2. Podnikatel zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • Telefon
 3. Zpracovávané osobní údaje získá Podnikatel buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních důvodů

 1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).
 2. Oprávněným zájmem Podnikatele (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Podnikatel zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, novinky z trhu a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
 3. Pokud jste Podnikateli udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Podnikatel vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Podnikatele apod.

4. Doba uložení osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.
 2. V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Podnikatele či e-mailem na adrese calente.masaze@seznam.cz.

5. Další příjemci osobních údajů

 1. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Podnikatelem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Podnikatele mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:
  • Dodavatelé externích služeb pro Podnikatele (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
  • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Podnikatelem, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Podnikatele,
  • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Podnikatele, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
  • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Podnikatele,
  • orgány veřejné správy,
  • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Podnikatel nevyužívá.
  • Podnikatel nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

Máte právo:

 • požadovat po Podnikateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Podnikateli vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u Podnikatele přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Podnikateli výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, na přenositelnost vašich osobních údajů,
 • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
 • v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Podnikatele (čl. III odst. 2) vznést námitku
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Podnikatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.